Taxe de studii

DESCARCĂ Anexa 2 NOMENCLATORUL ȘI TARIFELE

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului nr.872

din 21 decembrie 2015

NOMENCLATORUL ȘI TARIFELE

pentru lucrările și/sau serviciile prestate contra plată de către autoritățile/instituțiile

din subordinea Ministerului Educației, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior

care activează în condiții de autonomie financiară

Nr.
d/o
Codul meseriei/profesiei,

specialității

Programele de studii oferite, serviciile prestate

şi lucrările executate

Unitatea de măsură Note/tarif,
lei
1 2 3 4 5
Colegiul „Mihai Eminescu” din or. Soroca
 11210 Pedagogie preşcolară 1 persoană 5200
92310 Asistenţă socială 1 persoană 5200
 41510 Servicii administrative şi de secretariat 1 persoană 5200
21540 Interpretare instrumentală 1 persoană 5200
21520 Coregrafie 1 persoană 5200
101510 Turism 1 persoană 5200
Colegiul „Mihai Ciachir” din or. Comrat
1203 Pedagogia învăţămîntului primar 1 persoană 3400
1202 Pedagogie preşcolară 1 persoană 3900
 92310 Asistenţă socială 1 persoană 4500
41510 Servicii administrative şi de secretariat 1 persoană 4800
101510 2902 Turism 1 persoană 4900
21510 Canto 1 persoană 5300
21540 Interpretare instrumentală 1 persoană 5800
Colegiul „Iulia Haşdeu”  din .Cahul
1202 Pedagogie preşcolară 1 persoană 4950
1203 Pedagogia învăţămîntului primar 1 persoană 4950
92310 Asistenţă socială 1 persoană 5950
21520 Coregrafie 1 persoană 5950
1604 Instruire în artele plastice 1 persoană 5950
21540 Interpretare instrumentală 1 persoană 5950
21320 Pictură 1 persoană 5950
52110 Ecologie şi protecţia mediului 1 persoană 5950
41110 Contabilitate 1 persoană 5950
61210 Administrarea aplicaţiilor  WEB 1 persoană 5950
61230 Reţele de calculatoare 1 persoană 5950
61310 Programare şi analiza produselor de program 1 persoană 5950
Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălţi
104120 Traficul feroviar de mărfuri şi pasageri 1 persoană 5300
71470 Sisteme automatizate în transportul feroviar 1 persoană 5300
71640 Exploatarea tehnică a locomotivelor şi vagoanelor 1 persoană 5300
104110 Traficul auto 1 persoană 5100
61220 Administrarea bazelor de date 1 persoană 5700
61210 Administrarea aplicaţiilor WEB 1 persoană 5700
Colegiul de Industrie Uşoară din mun. Bălţi
72310 Filatură şi ţesături 1 persoană 4000
72320 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot 1 persoană 4000
71530 Maşini şi aparate în industria uşoară 1 persoană 4000
72330 Modelarea, proiectarea  şi tehnologia confecţiilor din ţesături 1 persoană 4200
101210 Frizerie şi cosmetică 1 persoană 4500
102210 Securitatea şi sănătatea în muncă 4500
Colegiul Politehnic din mun. Bălţi
71580 Tehnologia construcţiilor de maşini 1 persoană 3900
71320 Electromecanică 1 persoană 4900
71410 Aparate radioelectronice de uz casnic 1 persoană 4900
71570 Metrologie şi  certificarea conformităţii 1 persoană 5900
61110 Calculatoare 1 persoană 5900
71420 Automatizarea proceselor tehnologice 1 persoană 5900
61230 Reţele de calculatoare 1 persoană 5900
71460 Mecatronică 1 persoană 5900
Colegiul Tehnologic din mun. Chişinău
72340 Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori 1 persoană 5500
71340 Maşini şi aparate electrice de uz casnic 1 persoană 6000
72330 Modelarea, proiectarea  şi tehnologia confecţiilor din ţesături 1 persoană 6500
72320 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot 1 persoană 6500
1893 Design vestimentar 1 persoană 6500
Colegiul de Ecologie din mun.Chişinău
52110 Ecologie şi protecţia mediului 1 persoană 6500
53210 Meteorologie 1 persoană 6500
53310 Geodezie, topografie, cartografie 1 persoană 6500
72210 Gospodărirea şi protecţia apelor 1 persoană 6500
82110 Silvicultură 1 persoană 6500
82210 Amenajarea parcurilor şi grădinilor publice 1 persoană 6500
83110 Piscicultură şi acvacultură 1 persoană 6500
103220 Servicii antiincendiare 1 persoană 6500
101510 Turism 1 persoană 6500
Colegiul de Construcţii din or.Hînceşti
2305 Tehnologia prelucrării lemnului 1 persoană 4700
73220 Construcţia şi exploatarea clădirilor şi edificiilor 1 persoană 4700
73260 Sisteme de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie 1 persoană 4700
73120 Cadastru şi organizarea teritoriului 1 persoană 5000
73250 Evaluarea imobilului 1 persoană 5000
1806 Contabilitate 1 persoană 5400


DESCARCĂ HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 872 din 21.12.2015

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 872
din  21.12.2015
cu privire la lucrările și serviciile contra plată, mărimea
tarifelor la servicii, modul de formare și utilizare a veniturilor
colectate de către autoritățile/instituțiile subordonate
Ministerului Educației
Publicat : 25.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 347-360     art Nr : 976
    MODIFICAT
    HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451În scopul executării prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Nomenclatorul lucrărilor și/sau serviciilor prestate contra plată de către instituțiile de învățămînt superior de stat care funcționează în condiții de autonomie financiară din subordinea Ministerului Educației, conform anexei nr.1;
Nomenclatorul și tarifele pentru lucrările și/sau serviciile prestate contra plată de către autoritățile/instituțiile din subordinea Ministerului Educației, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior care activează în condiții de autonomie financiară, conform anexei nr.2;
Regulamentul cu privire la modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către autoritățile/instituțiile din subordinea Ministerului Educației, conform anexei nr.3.
2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                              Gheorghe BREGA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei                                                     Stephane Christophe Brid
е
Ministrul educaţiei                                                      Corina Fusu
Ministrul finanţelor                                                     Anatol Arapu

Nr. 872. Chişinău, 21 decembrie 2015.

anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]

anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 872
din 21 decembrie 2015

REGULAMENT
cu privire la modul de formare și utilizare a veniturilor colectate
de către autorităţile/instituţiile din subordinea Ministerului Educației
I. PARTICULARITĂŢILE GENERALE DE FORMARE
ŞI UTILIZARE A VENITURILOR COLECTATE

1. Modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei, provenite din prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, este elaborat în conformitate cu Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, legile anuale ale bugetului de stat, Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor ș.a.
2. Veniturile instituțiilor se formează din mijloacele financiare colectate pe conturile acestora provenite din executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, contra plată, chiria sau darea în arendă a patrimoniului, donaţii, sponsorizări şi alte mijloace băneşti intrate legal în posesia autorităţilor/instituţiilor din subordinea Ministerului Educației.
3. Prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, contra plată, stipulate în acte legislative şi normative se realizează, conform activităţii statutare a instituţiilor şi subdiviziunilor interioare, în baza principiilor de menţinere şi de creștere a calităţii serviciilor şi lucrărilor pentru care se percep plăţi.
4. Modalitatea planificării şi executării veniturilor colectate se efectuează în conformitate cu Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin ordinul ministrului finanțelor.
Evidenţa executării de casă de către instituțiile din subordinea Ministerului Educației, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior, care activează în condiții de autonomie financiară, pentru fiecare categorie de venit se efectuează prin conturile trezoreriale ale instituţiilor, deschise în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
Instituțiile de învățămînt superior, care activează în condiții de autonomie financiară, administrează veniturile proprii prin conturi bancare.
Veniturile din prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, încasate în numerar prin casierie, se depun zilnic în conturile trezoreriale sau bancare.
Utilizarea direct din casierie a veniturilor colectate, fără depunerea prealabilă la contul trezorerial sau bancar nu se admite.
5. Mijloacele colectate se includ în bugetele respective, se consideră venituri şi sînt direcţionate în mod prioritar pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor, executării lucrărilor și altor cheltuieli, exclusiv pentru dezvoltarea instituției, în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare stabilite prin Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin ordinul ministrului finanțelor.
6. Remunerarea personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, se efectuează conform actelor normative şi legislative ce reglementează salarizarea și normarea muncii, și anume: Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003; Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar; Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile”; Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26 aprilie 2004 „Privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu”; Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”; Hotărîrea Guvernului nr.1108 din 25 septembrie 2006 „Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget”; Hotărîrea Guvernului nr.47 din 12 ianuarie 2007 „Cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat”; Hotărîrea Guvernului nr.801 din 20 iulie 2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice”; Hotărîrea Guvernului nr.180 din 11 martie 2013 „Cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare”.
Stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului instituţiei se permite cu condiţia acoperirii celorlalte cheltuieli aferente prestării serviciilor, executării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi, conform ponderii acestora, aprobate în planurile de finanţare.
Mărimea sporului, suplimentului, primei şi ajutorului material, acordate conducătorilor instituţiilor publice, se aprobă prin ordin de către ministrul educaţiei.
7. Defalcările contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de către patroni se planifică şi se transferă în mărimile  stabilite prin acte normative pentru anul financiar curent.

II. MODUL DE FORMARE ŞI DIRECŢIILE DE
UTILIZARE A VENITURILOR COLECTATE
Învăţămînt

1. Veniturile instituţiilor de învăţămînt provenite de la admitere și studiile cu taxă
8. Constituirea veniturilor provenite de la studiile cu taxă ale instituţiilor de învăţămînt sînt prevăzute de Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014.
9. Veniturile se formează din taxele de studii achitate de persoanele fizice şi juridice pentru instruirea în bază de taxe şi pentru admiterea elevilor și studenților în instituţiile de învăţămînt  profesional tehnic și superior.
10. Cuantumul plăţilor de studii pentru instruirea cadrelor cu taxă se calculează în baza  cheltuielilor reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor şi cheltuielilor de întreţinere a căminelor.
Cuantumul plăţilor pentru studii suportate de persoanele juridice pot include suplimentar şi cheltuieli pentru burse.
Cuantumul plăţilor pentru studii include cheltuieli calculate conform cheltuielilor reale medii din dările de seamă.
Cuantumul plăților pentru studii cu taxă, în instituțiile de învățămînt (cu excepția instituțiilor de învățămînt superior, care activează în condiții de autonomie financiară), pe specialități și pe anii de studii se stabilesc /revizuiesc, în caz de necesitate, pînă la sfîrșitul fiecarui an de studii precedent și se înaintează Guvernului spre aprobare.
Cuantumul plăților pentru studii cu taxă în instituțiile de învățămînt superior, care activează în condiții de autonomie financiară, pe specialități și pe anii de studii se stabilesc/revizuiesc, în caz de necesitate, pînă la sfîrșitul fiecărui an de studii precedent și se aprobă de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională.
11. Termenii de achitare a taxelor de studii se stabilesc de consiliile de administrare în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și consiliile pentru dezvoltare strategică instituțională în cazul instituțiilor de învățămînt superior.
12. Cuantumul taxei de studii în învăţămîntul cu frecvenţă redusă se va stabili de consiliile de administrare în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și consiliile pentru dezvoltare strategică instituțională în cazul instituțiilor de învățămînt superior, dar nu va depăși taxa de studii în învăţămîntul cu frecvenţa la zi.
13. Instituţiile de învăţămînt încheie contracte de studii cu persoanele fizice şi juridice, care au depus cereri de efectuare a studiilor cu taxă, conform Regulamentului de admitere aprobat prin ordinul ministrului educației. Contractele încheiate pot fi modificate sau reziliate de părţile contractante, cu respectarea prevederilor Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002.
14. Veniturile colectate din taxele de studii de către instituţiile de învăţămînt, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior care activează în condiții de autonomie financiară, se includ în devizele de cheltuieli ale instituţiilor şi Repartizările bugetelor instituțiilor bugetare.
Veniturile colectate din taxele de studii de către instituțiile de învățămînt se utilizează preponderent pentru:
1)  acoperirea integrală a datoriilor;
2)  acoperirea cheltuielilor curente pentru serviciile comunale;
3) dotarea cu tehnică informaţională, echipament didactic, fond bibliotecar;
4)  reparaţia curentă şi capitală a clădirilor, investiţii capitale;
5) asigurarea mobilităţii academice a studenţilor şi profesorilor (cheltuieli pentru viză, transport, cazare, diurnă) şi alte cheltuieli aferente desfăşurării procesului de instruire în condiţiile actuale.
Pentru a asigura buna funcţionare a căminelor, instituţiile pot utiliza veniturile în scopul efectuării de reparaţii curente şi capitale, utilării căminelor şi achitării serviciilor comunale.
În funcţie de priorităţile stabilite, instituţiile de învățămînt, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior care activează în condiții de autonomie financiară, pot solicita redirecţionarea cheltuielilor. Modificările solicitate, confirmate prin calcule şi note explicative, se aprobă în conformitate cu prevederile din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor.
15. Veniturile colectate la admiterea în învăţămîntul profesional tehnic și superior se utilizează pentru perfectarea dosarelor depuse de către candidaţi pentru participarea la concursul de admitere  la studii în învăţămîntul profesional tehnic secundar, postsecundar și superior cu finanţare bugetară şi cu taxă.
16. În Repartizarea bugetului instituției bugetare, instituțiile de învățămînt, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior care activează în condiții de autonomie financiară, reflectă veniturile posibile spre încasare în anul financiar în curs, care se constituie din veniturile obținute în semestrul II al anului de studii în curs şi veniturile obținute în semestrul I al noului an de studii, precum şi datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, micşorate cu datoriile creditoare ale părţii de venituri, conform datelor din dărea de seamă anuală.
 2. Veniturile instituţiilor de învăţămînt obținute din pregătirea,  perfecţionarea, recalificarea şi formarea profesională continuă  a cadrelor, precum şi instruirea cursanţilor la cursurile de scurtă durată 
17. Constituirea veniturilor obținute din pregătirea, perfecţionarea, recalificarea şi formarea profesională continuă a cadrelor, precum şi instruirea cursanţilor prin cursuri de scurtă durată sînt prevăzute de Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 şi Regulamentul privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1080 din 5 septembrie 2003.
Pregătirea, perfecţionarea, recalificarea şi formarea profesională continuă a  cadrelor, precum şi instruirea prin  cursuri de scurtă durată se realizează în instituţii de învăţămînt de stat supuse acreditării academice şi sînt abilitate pentru această activitate precum şi Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie.
[Pct.17 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
18. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice pentru formarea profesională continuă, recalificarea  cadrelor, precum şi instruirea cursanţilor la cursurile de scurtă durată şi pregătirea profesională a şomerilor, repartizaţi la instruire de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
19. Cuantumul plăţilor pentru formarea profesională continuă și  recalificarea  cadrelor, precum şi instruirea cursanţilor la cursurile de scurtă durată se stabileşte în funcţie de planul-cadru de instruire şi perfecţionare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi materialelor instructive folosite în procesul de instruire, costul serviciilor necesare pentru întreţinerea cursurilor de perfecţionare (energie electrică, termică, apă şi canalizare, salubritate, servicii de telecomunicaţie etc.).
20. Cuantumul plăţilor pentru formarea profesională a şomerilor pe meserii/profesii  și specialităţi se calculează de instituţiile de învăţămînt pentru o persoană, pornind de la devizul de cheltuieli pentru o grupă de şomeri pe toată perioada de instruire, conform planului-cadru de studii. Durata formării profesionale a şomerilor se coordonează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se încheie contracte între aceasta şi instituţiile de învăţămînt.
În contracte se  stabilește costul cazării şomerilor, în cazul în care instituţia dispune de cămin. Veniturile obținute de la cazarea acestor persoane urmează să fie reflectate la tipul respectiv de venituri colectate și se coordonează cu organul ierarhic superior.
21. Autoritățile/instituțiile din subordinea Ministerului Educației, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior care activează în condiții de autonomie financiară, utilizează veniturile colectate din plățile pentru formarea inițială, formarea profesională continuă, recalificarea cadrelor, precum şi  pentru instruirea prin cursuri de scurtă durată pentru acoperirea cheltuielilor aferente procesului de instruire, conform devizului de cheltuieli şi Repartizărilor bugetelor instituțiilor bugetare aprobate.
3. Veniturile obținute din activitatea de producţie a subdiviziunilor interioare ale instituţiilor de învăţămînt (gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor, cantinelor etc.)
22. Constituirea veniturilor provenite din activitatea de producţie a subdiviziunilor interioare ale instituţiilor de învăţămînt (gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor, cantinelor etc.) sînt prevăzute de Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014.
23. Veniturile se formează din următoarele activităţi de producţie ale subdiviziunilor interioare ale instituţiilor de învăţămînt:
1) comercializarea produselor agricole şi animaliere obținute în gospodăriile didactice şi auxiliare ale instituţiilor;
2) comercializarea articolelor confecţionate în gospodării didactice, ateliere experimentale;
3) servicii de alimentaţie prestate de către unităţile de alimentaţie pentru elevi, studenţi, alte persoane, precum și pentru diferite ceremonii;
4) servicii de producere prestate de către instituţiile publice de învăţămînt profesional tehnic.
[Pct.23 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
24. Costul produselor agricole şi animaliere obținute în gospodăriile didactice şi auxiliare se constituie din cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului încadrat în activitatea de producţie, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, costul materialului săditor, îngrăşămintelor, lucrărilor mecanizate, combustibilului, cheltuielile pentru hrana şi îngrijirea animalelor, consumul de resurse termoenergetice, transportarea produselor agricole şi animaliere la punctele de comercializare etc.
25.Costul articolelor confecţionate în atelierele didactice se constituie din cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului încadrat în activitatea de producţie, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, cheltuielile pentru consumul de resurse termoenergetice, uzura fondurilor fixe utilizate în procesul confecţionării, întreținerea utilajului necesar, cheltuielile de livrare ale produselor la punctele de comercializare etc.
26. Preţurile produselor alimentare se stabilesc de către unităţile de alimentaţie, ținînd cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare și de reglementare de către stat a prețurilor (tarifelor)”.
Costul serviciilor de alimentaţie se constituie din cheltuielile reale efectuate în procesul prestării acestor servicii, şi anume: retribuirea muncii personalului unităţilor de alimentare, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, procurarea produselor alimentare şi băuturilor răcoritoare, consumul de resurse termoenergetice, cheltuielile de livrare ale produselor alimentare şi băuturilor răcoritoare, cheltuielile reale aferente activităţii unităţilor de alimentare (procurarea veselei, soluţiilor de curăţare şi dezinfecţie, transportarea deşeurilor etc.).
27. Autoritățile/instituțiile din subordinea Ministerului Educației, cu excepția instituțiilor de învățămînt superior care activează în condiții de autonomie financiară, utilizează veniturile încasate de la comercializarea produselor agricole şi animaliere, articolelor confecţionate şi prestarea serviciilor de alimentare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii de producţie a subdiviziunilor interioare, în conformitate cu devizul de cheltuieli şi repartizările bugetelor instituțiilor bugetare aprobate.
[Compartimentul 4 exclus prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
5. Veniturile provenite din eliberarea actelor de studii și a suplimentelor (programe analitice, suplimente la diplomă) şi duplicatelor acestora 
30. Veniturile se formează din plăţile achitate de elevii/studenții absolvenţi.
31. Cuantumul taxei pentru eliberarea actelor de studii, a suplimentelor (curriculum, programe analitice, suplimente la diplomă) şi duplicatelor acestora se calculează în baza cheltuielilor reale aferente procurării, personalizării şi traducerii actelor de studii.
 [Pct.31 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
32. Veniturile colectate de la eliberarea actelor de studii, a suplimentelor (curriculum, programe analitice, suplimente la diplomă) şi duplicatelor acestora se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aferente procesului de perfectare a actelor de studii şi a duplicatelor acestora.
[Pct.32 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
6. Veniturile instituţiilor de învăţămînt provenite din activitatea sportivă şi de întremare a sănătăţii
33. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru abonamente lunare şi ore de antrenament la diferite probe sportive, precum și pentru prestarea serviciilor de saună.
34. Costul unui abonament lunar, precum şi costul unei ore de antrenament se stabileşte în baza cheltuielilor aferente activităţii sportive şi de întremare a sănătăţii, se coordonează cu organul ierarhic superior.
35. Veniturile colectate din prestarea serviciilor de întremare a sănătăţii sînt stabilite conform catalogului de tarife, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de activitatea în cauză.
7. Veniturile de la comercializarea biletelor în bazele de odihnă 
36. Veniturile de la comercializarea biletelor în bazele de odihnă din subordinea instituţiilor de învăţămînt se formează de la comercializarea biletelor de odihnă studenţilor, colaboratorilor şi altor persoane.
37. Costul unui bilet se stabileşte, reieşind din cheltuielile efectuate în procesul prestării serviciilor privind activitatea bazelor de odihnă, se aprobă de către consiliile de administrare în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și consiliile pentru dezvoltare strategică instituțională în cazul instituțiilor de învățămînt superior.
38. Veniturile colectate de la comercializarea biletelor în bazele de odihnă se utilizează pentru remunerarea muncii personalului angajat, achitarea serviciilor comunale, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, procurarea mărfurilor de uz gospodăresc, alte cheltuieli necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi.
8. Veniturile de la cursurile de instruire militară în instituţiile de învăţămînt 
39. Constituirea veniturilor colectate de la cursurile de instruire militară în instituţiile de învăţămînt sînt prevăzute în Regulamentul de funcţionare a catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.587 din 20 mai 2003.
40. Veniturile se formează din mijloacele încasate de la persoanele fizice şi juridice pentru instruirea studenţilor pe bază de contract în cadrul catedrelor militare ale instituţiilor de învăţămînt.
41. Cuantumul plăţilor pentru instruirea militară se calculează reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de instruire, în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă pe toată perioada de instruire, stabilită de către instituţia de învăţămînt, conform planului-cadru de studii şi se aprobă de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională.
42. Veniturile colectate de la instruirea militară a studenţilor pe bază de contract se utilizează pentru remunerarea muncii personalului, acoperirea necesităţilor la consumul de resurse termoenergetice, apă, canalizare, salubritate, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale a blocurilor de studii, procurarea echipamentului militar, muniţiilor, cartuşelor, arenda armelor de foc, sălilor de tir, poligoanelor, precum şi pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale.
9. Veniturile instituţiilor de învăţămînt provenite din prestarea serviciilor comunale (în cazul în care prestatori ai acestor servicii sînt nemijlocit instituţiile publice)
43. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice, care sînt consumatori de servicii comunale prestate de instituţiile de învăţămînt.
44. Costul serviciilor comunale se stabileşte în funcţie de volumul serviciilor comunale prestate şi tariful (costul) pentru serviciile comunale în vigoare.
45. Plata pentru serviciile comunale se stabileşte în contractul de prestare a serviciilor, fiind revizuită de proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
Contractele de prestare a serviciilor se aprobă de către organul ierarhic superior – Ministerul Educaţiei.
În baza contractului, instituţia dispune, lunar, factura de plată pentru achitarea chiriașului.
46. Încasările din prestarea serviciilor comunale de către instituţiile de învăţămînt se vor utiliza în strictă conformitate cu categoriile de cheltuieli incluse în costul serviciilor comunale.
10. Veniturile provenite din prestarea serviciilor informaţionale 
47. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru prestarea serviciilor informaţionale.
48. Costul serviciilor informaţionale se stabileşte în baza cheltuielilor efectuate în procesul prestării serviciilor de Internet, de instalare şi elaborare de soft, de culegere computerizată a textelor, de scanare, machetare etc.
49. Veniturile colectate din prestarea serviciilor informaţionale se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii respective, conform ponderii acestora, aprobate în devizul de venituri şi cheltuieli.
11. Veniturile provenite din exploatarea transportului 
50. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru exploatarea mijloacelor de transport.
51. Costul exploatării mijloacelor de transport se calculează în baza cheltuielilor reale aferente efectuării lucrărilor de arat, cultivat, însămînţat etc. a terenului agricol şi se aprobă de către conducătorul instituţiei de învăţămînt.
52. Veniturile colectate din exploatarea mijloacelor de transport se utilizează, preponderent, pentru întreţinerea şi reparaţia mijloacelor de transport, precum şi pentru alte cheltuieli ce ţin de prestarea acestor servicii.
12. Veniturile provenite din lucrările tipografice executate la tehnica de multiplicare 
53. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru executarea lucrărilor de multiplicare şi editare, prestarea serviciilor de tipografie la rizograf, laminare, broşurare, pregătirea blocului de carte etc., solicitate de beneficiari pe bază de contract.
54. Costul serviciilor executate la tehnica de multiplicare se stabileşte în baza cheltuielilor reale efectuate în procesul desfăşurării acestor lucrări, constituindu-se din următoarele elemente de bază:
1) cheltuieli pentru retribuirea muncii personalului încadrat în procesul de executare a lucrărilor tipografice;
2) defalcări pentru asigurările sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate de patroni;
3) cheltuieli pentru procurarea consumabilelor poligrafice şi pentru tehnica de multiplicare, hîrtiei şi altor materiale folosite nemijlocit în procesul executării lucrărilor respective;
4) cheltuieli pentru serviciile comunale, alte cheltuieli aferente executării lucrărilor tipografice.
55. Veniturile colectate din lucrările tipografice executate la tehnica de multiplicare se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente efectuării acestor lucrări.
13. Veniturile provenite din plata pentru chirie  în căminele instituţiilor de învăţămînt 
56. Constituirea veniturilor din plata pentru chirie în cămine sînt prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2007 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării”.
57. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru serviciile de cazare, prestate de instituţiile de învăţămînt.
58. Plata pentru chirie se stabileşte pe categoriile de locatari la începutul fiecărui an financiar, în baza cheltuielilor aferente cazării, respectînd prevederile hotărîrii menţionate.
59. Elevii/studenții achită plata pentru chirie la începutul anului financiar pentru toată perioada de cazare sau în două rate: pentru perioada de studii ianuarie-iunie şi perioada de studii septembrie-decembrie. În cazuri excepţionale, pentru studenţii din familiile social-vulnerabile achitarea plăţilor se poate efectua pe o perioadă mai mică sau lunar, la decizia consiliilor de administrare în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și consiliilor pentru dezvoltare strategică instituțională în cazul instituțiilor de învățămînt superior.
Auditorii cursurilor de  formare profesională continuă  achită plata pentru chirie la începutul perioadei de studii, pentru toată durata de formare profesională şi continuă.
Angajații instituţiilor şi alte categorii de locatari achită plata pentru chirie lunar sau pentru anul financiar, conform deciziei consiliilor de administrare în cazul instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și consiliilor pentru dezvoltare strategică instituțională în cazul instituțiilor de învățămînt superior.
60. Veniturile planificate se calculează prin înmulţirea cuantumului aprobat al plăţii de cazare la numărul mediu de locatari pe fiecare categorie, majorate cu suma datoriilor debitoare, înregistrate la începutul anului şi reduse cu suma datoriilor creditoare, înregistrate la aceeaşi dată.
61. Veniturile efective se calculează lunar, indiferent de modalitatea de plată a taxelor de cazare şi achitarea reală a acestora.
62. Veniturile încasate din plata pentru chirie la cămine se utilizează 30% strict pentru retribuirea muncii personalului implicat nemijlocit în gestionarea căminelor, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, iar 70% pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea căminelor – consumul de resurse termoenergetice, apă, canalizare, salubritate, procurarea inventarului, mobilierului, utilajului şi efectuarea reparaţiilor curente şi capitale.
[Pct.62 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
14. Venituri provenite din darea în locaţiune/arendă a bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea instituţiilor din subordinea Ministerului Educaţiei
[Compartimentul 14 titlul modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
63. Veniturile obținute din darea în locaţiune/arendă a bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor din subordinea Ministerului Educaţiei se constituie în baza legii anuale a bugetului de stat.
[Pct.63 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
64. Veniturile se formează din  plăţile de dare în locaţiune/arendă a bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor din subordinea Ministerului Educaţiei.
[Pct.64 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
65. Veniturile colectate de la plăţile de dare în locaţiune/arendă a bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor din subordinea Ministerului Educaţiei se utilizează preponderent pentru întreţinerea, repararea şi utilarea tehnico-materială, remunerarea personalului de deservire, precum şi pentru alte cheltuieli aferente plăţii pentru mărfuri şi servicii.
[Pct.65 modificat prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]
66. Utilizarea veniturilor colectate se efectuează conform devizului de cheltuieli şi Repartizările bugetelor instituțiilor bugetare aprobate.
15. Dobînzi aferente soldurilor de mijloace băneşti din conturile speciale 
67. Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti din conturile instituţiilor din subordinea Ministerului Educației se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea instituţiilor, cu excepţia cheltuielilor pentru retribuirea muncii.

Învățămînt extrașcolar

16. Veniturile instituțiilor din domeniul învățămîntului extrașcolar provenite din taxele pentru prestarea serviciilor 
68. Veniturile instituțiilor de învățămînt extrașcolar se formează din plățile persoanelor fizice și juridice pentru prestarea serviciilor de educație extrașcolară, cazare, alimentație şi transport.
69. Costul serviciilor se stabilește în baza cheltuielilor reale și altor cheltuieli aferente necesare prestării serviciilor, aprobate de consiliile de administrare ale instituțiilor.
70. Plățile pot fi unice sau periodice.
71. Veniturile colectate din prestarea serviciilor se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor directe și aferente activității respective.

Servicii generale în educaţie

161. Venituri provenite din personalizarea actelor de studii
711. Venituri provenite din personalizarea actelor de studii se formează din plăţile pentru prestarea serviciilor de personalizare a actelor de studii, achitate de persoanele juridice şi absolvenţii instituţiilor de învăţămînt gimnazial, liceal, profesional tehnic, superior şi de formare continuă.
712. Costul serviciilor se stabileşte în baza cheltuielilor reale şi altor cheltuieli aferente necesare prestării serviciilor de personalizare a actelor de studii şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei.
713. Veniturile colectate din prestarea serviciilor se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor directe şi aferente activităţii de personalizare a actelor de studii.
[Compartimentul 161 introdus prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]

Ştiinţă şi inovare

17. Veniturile instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării colectate din taxele de studii 
72. Constituirea veniturilor din taxele de studii în instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării sînt prevăzute de Codul educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 şi Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259-XV din 15 iulie 2004.
73. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice – doctoranzi și postdoctoranzi pentru studiile cu taxă.
74. Cuantumul taxelor de studii se calculează în baza cheltuielilor reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor și se aprobă de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională. Toate cheltuielile se calculează conform cheltuielilor reale medii, în baza dărilor de seamă.
În calculul acestora se includ cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului științifico-didactic, științific, didactic și  didactic auxiliar, achitarea plăților pentru consumul de resurse termoenergetice, reparaţii curente şi capitale ale blocurilor de studii, renovarea bazei tehnico-materiale etc.
75. Termenele de achitare a taxelor de studii se stabilesc de consiliile pentru dezvoltare strategică instituțională.
76. Cuantumul taxelor de studii pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă se va stabili de către consiliile pentru dezvoltare strategică instituțională, dar nu va depăși taxa de studii în învăţămîntul cu frecvenţa la zi.
77. Instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării încheie contracte de studii cu persoanele fizice şi juridice care au depus cerere de efectuare a studiilor prin contract, cu taxă, conform regulamentelor de organizare a programelor de stidii superioare de doctorat și de organizare a programelor de postdoctorat.
Contractele încheiate pot fi modificate sau reziliate de părţile contractante, în funcție de situaţia creată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
La solicitarea persoanei fizice, a unui loc de cazare în căminul studenţesc, în contractul de studii, într-un articol separat, se va reglementa şi plata lunară pentru cazare în cămin.
Încheierea contractelor de studii între persoanele fizice/juridice şi instituţiile de învăţămînt se va efectua în baza contractului-model, aprobat de Ministerul Educaţiei.
78. Veniturile colectate din taxele de studii de către instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării sînt direcţionate pentru cheltuielile aferente desfăşurării procesului de pregătire a doctoranzilor şi postdoctoranzilor în anul financiar curent.

Educaţie prin artă

171. Veniturile provenite din activităţile de educaţie prin artă
781. Veniturile provenite din activităţile de educaţie prin artă se formează din veniturile de la comercializarea biletelor pentru reprezentaţiile culturale cu caracter educativ, elevilor, studenţilor şi altor persoane, precum şi din plăţile persoanelor fizice şi juridice pentru prestarea altor servicii de educaţie prin artă.
782. Costul unui bilet se stabileşte, reieşind din cheltuielile efectuate în procesul prestării serviciilor de pregătire a reprezentaţiilor culturale cu caracter educativ, prin decizia Consiliului de administraţie al Centrului Naţional de Educaţie prin Artă.
783. Costul celorlalte servicii se stabilesc în baza cheltuielilor reale şi altor cheltuieli aferente necesare prestării serviciilor şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional de Educaţie prin Artă. Plăţile pot fi unice sau periodice.
[Compartimentul 171 introdus prin HG1350 din 15.12.16, MO459-471/23.12.16 art.1451]

Aparatul central al Ministerului Educaţiei

172. Venituri provenite de la autentificarea, recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii
784. Veniturile provenite de la autentificarea, recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii se constituie în temeiul art. 140 alin. (1) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.
785. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor pentru serviciile de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii.
786. Veniturile acumulate din plăţile pentru serviciile de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii se utilizează pentru perfectarea şi editarea certificatelor de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii, procurarea şi multiplicarea materialelor, achitarea cheltuielilor de deplasare şi alte cheltuieli aferente.
787. Utilizarea veniturilor se efectuează în conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat în modul stabilit, conform actelor normative în vigoare.

III. RESPONSABILITĂȚI

79. Evidenţa contabilă a veniturilor colectate se organizează și se ține în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, standardele naționale de contabilitate, instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
80. Executorii secundari sînt obligaţi să prezinte Ministerului Educaţiei rapoarte financiare trimestriale și secundare în conformitate cu cerinţele şi prevederile stipulate în Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi cu prevederile Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al  Ministerului Finanţelor şi în termenele stabilite anual prin Ordinul ministrului educației.
81. Pentru utilizarea contrar destinaţiei a veniturilor colectate, constatată în urma controlului sau analizei dărilor de seamă, se aplică sancţiunile prevăzute de legislaţie.
82. Responsabilitatea privind corectitudinea utilizării plăţilor şi tarifelor, precum și respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina conducătorilor instituţiei publice.

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 872
din 21 decembrie  2015