Sidebar

Oferta

DOMENIU DE FORMARE PROFESIONALĂ: ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI CONSILIERE

SPECIALITATEA:  ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

Calificarea acordată: Pedagog social

https://drive.google.com/open?id=1nL_uvx-v5EoH_AKSP826T-q2YcNinJep

Scopurile educaționale și profesionale

Scopul educațional și  profesional constă în formarea unei persoane înalt calificate, care va contribui la promovarea valorilor spirituale și la sporirea bunăstării sociale. Pedagogul social organizează activităţile cotidiene cu persoanele asistate, individual sau în grup, completând sau înlocuind funcţii ale familiei.

Formarea în această profesie presupune o abordare holistică a individului printr-o educaţie multidisciplinară, respectiv asimilarea unor cunostinţe teoretice din domeniul psihologiei, pedagogiei şi sociologiei, precum şi aplicarea lor în practica educativă.

Atribuţiile principale ale pedagogului social vizează planificarea, realizarea şi evaluarea procesului de dezvoltare a copilului/tânărului în cadrul instituţional.

Pedagogul social pledează pentru respectarea intereselor copilului, asigură integrarea şcolară şi socială a acestuia, asistă copilul în dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă şi dezvoltarea personalităţii acestuia.

Calificarea acordată: Lucrător social 

https://drive.google.com/open?id=1snJphqoWMHuuo0GJfrvzJiscs6Dm3G5Y

Scopurile educaționale și profesionale

Scopul educațional și  profesional constă în formarea unei persoane înalt calificate, care va contribui la promovarea valorilor spirituale și la sporirea bunăstării sociale. Acest domeniu urmărește formarea unui specialist competent, apt să aplice diverse metode şi tehnici de lucru cu persoana, familia şi alte categorii de pături sociale, să contribuie la soluţionarea problemelor cu care se confruntă, să intervină în situaţiile de criză şi să acţioneze pentru a schimba viaţa beneficiarilor spre bine.

Lucrătorul social este o persoană care se ocupă cu îndrumarea, gestionarea dosarelor, reabilitarea tinerilor/copiilor cu probleme instituționalizate. Competențele generale formate țin de  planificarea în timp a activităților specifice, comunicarea interpersonală, lucrul multidisciplinar în echipă, întocmirea dosarului de caz, elaborarea dosarului personalizat al copilului/tânărului, prezentarea dosarului în fața șefului de departament, îndrumarea socială şi juridică a familiei copilului etc

SPECIALITATEA: SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI DE SECRETARIAT

 Calificarea acordată: Asistent manager

https://drive.google.com/open?id=19eFNdm2xsLs8ur2F-mWpvILxc06KODnw

Scopurile educaționale și profesionale

Specialitatea „Servicii administrative și de secretariat” oferă posibilitatea obţinerii de competenţe ce vor fi valorificate în diverse arii şi domenii de activitate profesională: Management, Jurisprudenţă, Administraţie publică, Organizarea şi funcţionarea proceselor administrative, Resurse umane, Notariat.

PROFIL: PREGĂTIREA CADRELOR PENTRU INSTITUȚIILE PREȘCOLARE

 SPECIALITATEA: PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ

 

Calificarea acordată: Educator învățământul preșcolar

Scopurile educaționale și profesionale

Scopurile educaționale și profesionale ale educației preșcolare sunt orientate pe întregirea și accelerarea formării unor capacități ce conturează personalitatea, în raport cu specificul vârstei cronologice și individuale, urmărind deschiderea orizontului cultural și pregătirea copilului pentru școală.  

Actualmente, statul acordă o atenţie sporită pregătirii specialiştilor pentru domeniul educaţiei, inclusiv a educaţiei preşcolare, care se încadrează în conceptul unui învăţământ european, bazat pe valori democratice şi educaţionale, pe tradiţie şi inovaţie. Accesul la învăţământul preşcolar de calitate presupune: cadrul normativ adoptat, program de mentorat implimentat, instituţii preşcolare renovate şi dotate, familii informate şi implicate, comunităţi conştiente şi active, dar, în primul rând, cadre didactice calificate.

Educatorul este persoana cu funcţie educativ-didactică în învăţământul preşcolar, care are studii şi calificare specială şi răspunde de educaţie şi instruirea unui grup de copii în grădiniţe de copii, case, centre sau într-o activitate de muncă individuală (familie).

Formarea iniţială a cadrelor didactice în domeniul educaţiei timpurii se realizează în colegii, în baza absolvirii liceului.

Obiectivul fundamental al programului de studii Pedagogie preşcolară vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare realizării eficiente a rolurilor profesionale în învăţământul preşcolar.

 

 SPECIALITATEA: EDUCAȚIE TIMPURIE

Calificarea acordată: Educator

https://drive.google.com/open?id=1_sKIAAPTWIZMGywH1G70OK0fYSaX9ODl

Calificarea acordată: Conducător muzical 

https://drive.google.com/open?id=1O8Tn5nAvfKgUODaWSr-XgOZy1FZ7Upvl

SPECIALITATEA:  ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Calificarea acordată: Învățător

https://drive.google.com/open?id=1uf0ti00o4eVd7akakxVkMErC-EHWxXUL

 

 SPECIALITATEA: COREGRAFIE

 

Calificarea acordată: Dansator

https://drive.google.com/open?id=1bJ7yApn1Zzm_9Wzx9yS8ETvn8EHJrJNk

Scopurile educaționale și profesionale

Specialitatea Coregrafie are drept scop educarea şi formarea tinerilor specialişti în domeniul arteicoregrafice. Specialistul din domeniul în cauză trebuie să cunoască şi să promoveze arta coregrafică naţională şi universală.

DOMENIU DE FORMARE PROFESIONALĂ: MUZICĂ ȘI ARTE TEATRALE

SPECIALITATEA: CANTO

Calificarea acordată:Corist

Scopurile educaționale și profesionale

Specialitatea Canto permite absolvenţilor coriști o integrare socioprofesională de succes, care va  contribui la formarea competenţelor transversale şi profesionale.

Muzica este arta ce se adresează sufletului dincolo de cuvinte. Specialitatea Canto constituie o bază solidă pentru dezvoltarea armonioasă, punând ȋn valoare nu doar calitățile vocale native, dar și pe cele interpretative și scenice.

SPECIALITATEA: INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ

Calificarea acordată: Instrumentist

https://drive.google.com/open?id=1O_RmAQkGtxLjJHz7TvERixz9ADtuz2uW

Scopurile educaționale și profesionale

Specialitatea Interpretare instrumentală:

  • are dreptscop educarea şi formarea tinerilor specialiști, promotori ai artei naţionale;
  • asigură instruiriea de calitate, precum şi cultivarea competenţelor necesare exercitării profesiunilor specifice domeniului;
  • permite studenților dobândirea unor competenţe, care să-i asigure un viitor sigur și o integrare în condiţii avantajoase pe piaţa muncii.

 

SPECIALITATEA: DIRIJARE CORALĂ

Calificarea acordată: Dirijor de cor

Scopurile educaționale și profesionale

Specialitatea Dirijare corală are drept scop:

  • formarea dirijorilor colectivelor corale;
  • promovarea educaţiei muzical-artistice şi estetice, cizelarea gustului muzical, a rafinamentului, interpretării, simţului formei muzicale.

SPECIALITATEA: JURISPRUDENȚĂ

Calificarea acordată: Grefier

https://drive.google.com/open?id=1Zifo6LeEult2sv32LWy-rxhkYHOwz2rr

Scopurile educaționale și profesionale

A vorbi despre imaginea şi credibilitatea justiţiei presupune a analiza din perspectiva psihologică fenomenele care se produc în cadrul instanţelor judecătoreşti. Funcţia grefierului include: aptitudini profesionale; acceptarea Codului deontologic (valorietice); acceptarea existenţei unei îndatoriri faţă de societate. Ținând seama de faptul că o componentă esenţială a structurii organizatorice, numite instanţe judecătoreşti, o reprezintă Corpul grefierilor şi faptul că raţiunea de a exista a compartimentelor auxiliare este slujirea cetăţeanului.

În înfăptuirea actului de justiție, munca grefierilor constituie un real sprijin pentru magistrați, competența și îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin, jucând un rol important în buna desfășurare a întregii activități a instanțelor judecătorești.

SPECIALITATEA: TEOLOGIE

Calificarea acordată: Predicator

https://drive.google.com/open?id=1ZMytIOe31vKYAkQRpwKAdZ2FHO2KJHuN

Scopurile educaționale și profesionale

În cadrul acestei specializări se creează competențe teologic-profesionale și de abordare interdisciplinară care pot fi valorificate în cadrul unui dialog teologie-cultură menit reconfigurării religioase a contemporaneității, și în cadrul dialogului interconfesional, interreligios și ecumenic. Pe baza principiilor, normelor și valorilor doctrinare, religios-morale și canonice, se creează competențe de aplicare a strategiilor de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă, de punctualitate, conștiinciozitate și responsabilitate socială. Aflat într-o echipă multidisciplinară, absolventul acestei specializări are competențele necesare pentru a aplica tehnici de muncă eficientă, cu respectarea principiilor de credință religioasă.

SPECIALITATEA: TURISM

Calificarea acordată: Agent de turism

https://drive.google.com/open?id=1MXYMRP4urAzoQAypJxJmWw7yjclZoK3S