Catedre didactice

CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

,,Învăţătorul, modul lui de a gândi, iată ce este important în orice activitate de instruire.”

(Diesterweg)

Obiectivul principal, realizat de catedră, constă în formarea personalităţii competente, creative, apte să-şi asume responsabilităţi profesionale de educaţie a elevilor. Printre obiectivele majore, se numără valorificarea ideilor elaborate în proiectul Codului Educaţional al Republicii Moldova, identificarea trăsătu­rilor comportamentului didactic eficient şi stimulativ, realizarea educaţiei cen­trate pe cel ce invaţă şi dezvoltarea ideilor instruirii modulare, dezvoltarea com­petenţelor de autoeducaţie şi autoinstruire.

Cadrele didactice au înalte competenţe pro­fesionale, elaborează noi tehnologii de predare-învaţare, implementează strate­gii educaţionale de succes, realizează legătură dintre teorie si practică în proce­sul educaţional, organizează stagii de practică.

Mulţi absolvenţi lucrează în universităţile din republică, instituţiile şcolare şi preşcolare, centrele de asistenţă socială, alte ramuri ale economie inaţionale.

 1. Arbuz Irina, șef de catedră, profesor de pedagogie și psihologie, grad didactic II
 2. Celac Virgilia, profesor de pedagogie şi psihologie, grad didactic Superior
 3. Railean Viorica, profesor de pedagogie, grad didactic II
 4. Revenco Mariana, profesor de pedagogie, grad didactic I
 5. Ghidirim Liliana, profesor de psihologie, grad didactic II
 6. Ostapovici Olga, profesor de educaţie tehnologică și arta plastică, grad didactic I
 7. Vizitiu Tatiana, profesor de metodici particulare, grad didactic II
 8. Vișniovaia Ludmila, profesor de psihologie și educaţie civică şi incluzivă, grad didactic II
 9. Usatîi Emilia, profesor de sociologie și asistenţă social, grad didactic I
 10. Fiodorciuc Daniela, profesor de economie și management, grad didactic Superior
 11. Tașnic Aliona, profesor de asistenţa socială și nursing, grad didactic I
 12. Doga Cristina, profesor de asistenţă social și protecţie civilă, grad didactic II
 13. Tanas Diana, profesor de drept şi ştiinţe administrative, grad didactic II
 14. Mitrofan Tatiana, profesor de asistenţă socială, grad didactic II
 15. Rusu Valentina, profesor de drept, grad didactic II

CATEDRA DE EDUCAȚIE MUZICALĂ

”Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt închipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor,  ea este esenţa ordinii,înălțând sufletul către tot ce este bun, drept şi frumos.”                                                                                                                                                                         (Platon)

 

Specialitatea Instruire muzicală are drept scop pregătirea profesorilor de educaţie muzicală pentru şcolile primare şi gimnazii, în cadrul ei fiind înmatriculaţi candidaţii care au aptitudini muzicale, indiferent de faptul dacă au studiat la şcoala de muzică sau nu. Elevii studiază, ca instrument muzical de bază, acordeonul sau pianul. Planul de învăţământ prevede şi alte discipline de specialitate, care contribuie la educarea şi formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate: canto, dirijat coral, metodica ed­ucaţiei muzicale în şcoală şi în grădiniţă, solfegiul, ritmica etc.

 1. Farmagiu Adrian șef de catedră, profesor de instrument muzical, grad didactic II
 2. Vișniovaia Tatiana, profesor de instrument muzical, metodica educaţiei musicale, grad didactic Superior
 3. Şterbulov Alexandru, profesor de instrument (pian) muzical și corepetitor, grad didactic I
 4. Grinşpun Ina, profesor de pian și corepetitor, grad didactic I
 5. Mitrofan Efim, profesor de instrument muzical, grad didactic I
 6. Donos Tatiana, profesor de instrument muzical și corepetitor, grad didactic II
 7. Arsenii Marina, profesor de instrument muzical și corepetitor, grad didactic II
 8. Cebotarean Svetlana, profesor de pian și corepetitor, grad didactic II
 9. Zabulica Nicolaie, profesor de muzică instrumental, grad didactic II
 10. Şportco Elena,  profesor de dirijat coral și canto, pian/corepetitor, grad didactic II
 11. Gorpin Nadejda, profesor de instrument muzical, ritmică, coregrafie, grad didactic Superior
 12. Gornari Iulia, profesor de pedagogia muzicii, grad didactic I

 

CATEDRA DE FILOLOGIE ȘI  ȘTIINTE SOCIOUMANE

,,Limba este cartea de nobleţe a unui neam.”

                                                                                                   (Vasile Alecsandri)

Trăim astăzi în mileniul dominat de noile tehnologii multimedia, care facilitează, într-un mod uimitor, comunicarea între oameni. Globalizarea solicită un om deschis spre comunicare, pentru că ea, comunicarea, are un rol esenţial şi fundamental în progresul omenirii.

Obiectivele-cadru ale catedrei vizează finalităţile educaţionale ale disciplinelor de resort. Ele indică asupra relaţiilor de colaborare dintre profesor şi elev, elevul de­venind subiect activ al învăţării.

Întotdeauna, profesorii s-au manifestat prin buna lor pregătire profesională, prin atitudine responsabilă faţă de obligaţiile de serviciu, punctualitate şi exigenţă faţă de elevi.

Tradiţia catedrei a fost şi rămâne: munca, perseverenţa, performanţa. Aceasta ne uneşte şi toate faptele frumoase ale catedrei sunt fixate în „Cronica Laboratorului computerizat de Limbi Străine”. Activitatea profesorilor este di-recţionată întru atingerea obiectivelor noastre comune – instruirea şi educarea tinerei generaţii.

 1. Zagaevscaia-Rezneac Lilia, șef de catedră, profesor de limbă şi literatură română și limbăfranceză, grad didactic II
 2. Vovc Mariana, profesor de limbă şi literatură română și literatură universală, grad didactic Superior
 3. Pînzari Maria, profesor de limbă şi literatură română și metodica dezvoltării vorbirii, grad didactic II
 4. Bulat Diana, profesor de limbă şi literatură română și literatură universală, grad didactic II
 5. Revenco Victoria, profesor de limbă şi literatură română și metodica predării, grad didactic II
 6. Gorelco Tatiana, profesor de limbă şi literatură română și literatură universală, grad didactic II
 7. Dobrovolischi Adelina, profesor de limbă şi literatură română și literatură universală, grad didactic II
 8. Uretii Dumitru, profesor de istorie, grad didactic II
 9. Rebeja Valentina, profesor de discipline socio-umane, grad didactic II
 10. Lipovanciuc Vitalie, profesor de discipline socio-umane, grad didactic II
 11. Spataru Anastasia, profesor de limbă franceză, grad didactic I
 12. Strelciuc Veronica, profesor de limbă şi literatură română și limbă franceză, grad didactic II
 13. Guțu Svetlana, profesor de limbă engleză, grad didactic II
 14. Tofanciuc Inna, profesor de limbă engleză, grad didactic II
 15. Ranga Radu, profesor de educaţia fizică, grad didactic II
 16. Fiodorciuc Veaceaslav, profesor de educaţia fizică, grad didactic II

 

CATEDRA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI NATURALE

,,Matematica este regina științelor”
                                                 (Carl Friedrich Gauss)

Scopul major al educației matematice și al științelor exacte vizează formarea competențelor specifice, necesare pentru dezvoltarea armonioasă a personalității elevului care îi vor asigura premisele integrării școlare, ale integrării lui sociale și profesionale de perspectivă. Științele exacte se orientează spre un set de valori și atitudini, printre care:

 • Gândirea deschisă, creativă, spirit de obiectivitate și imarțialitate;
 • Tenacitate, perseverență și capacitate de a învăța;
 • Independență în gândire și acțiune, spirit de inițiativă și disponibilitate de a aborda sarcini variate etc.
 1. Melnic Veronica, șef de catedră, profesor de fizică, grad didactic II
 2. Dubciuc Ludmila, profesor de matematică și metodica predării, grad didactic Superior
 3. Mahnoveţcaia Natalia, profesor de matematică și informatică, grad didactic II
 4. Braniște Iuliana, profesor de informatică și matematică, grad didactic II
 5. Braniște Ivan, profesor de informatică, grad didactic II
 6. Bordian Simion, profesor de biologie și geografie, grad didactic I
 7. Guţu Angela, profesor de biologie și anatomie, grad didactic II
 8. Nosov Victoria, profesor de geografie, grad didactic II
 9. Levandovschi Irina, profesor de geografie
 10. Sîrbu Cristina, profesor de chimie, grad didactic II
 11. Moldovan Valentina, profesor de educaţia tehnologică/arta plastică, chimie, grad didactic II